akılcı tasarım

Fosil enerji kaynaklarının sınırlılığı ve çevreye etkilerine yönelik farkındalığın her geçen gün artması nedeniyle tasarım sürecinde enerji tasarrufu stratejileri yapı ve şehircilik tasarımının en önemli parçası haline gelmiştir. Yapı tasarım sürecinde 20. yy’ın sonundan bu yana tasarım kompleksitesi hiç durmadan artagelmiştir. Enerji verimliliğinin optimizasyonuna yönelik politik ve yasal gereklilikler, yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla kullanımı ve aynı zamanda çevre ve kaynakların korunmasına yönelik sosyal talep bugünün yapı endüstrisinin başlıca özellikleri haline gelmiştir.

50% enerji tasarufu akılcı tasarım ile her sektörde sağlanabilir

Son yıllarda yapı sektöründeki hemen hemen tüm disiplinlerde tasarım ve inşa süreçleri değişime uğramıştır.Gelecek için yapı tasarlamak ve inşa etmek teknik sistemleri fazlası ile kullanmak anlamına gelmemektedir. Bu noktada odak, pasif ve aktif yapı komponentlerinin etkileşimini geliştirmek üzerine olmalıdır.

pasif bina tasarımı

pasif bina tasarımı

Yapıların teknolojiden yararlanılarak gerçekleştirilmesi, kullanıcıların konforunu artırmayı amaçlamalıdır. Bu konfor halinin sağlanması ne kadar düşük enerji tüketimi ve karbon emisyonu gerektiriyorsa yapı o denli sürdürülebilirlik amacına ulaşmış olur. 

aktif bina tasarımı

aktif bina tasarımı

Bu noktada, bizim Akılcı Tasarım olarak adlandırdığımız disiplinlerarası bir tasarım sürecinin gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bizim en önemli yetkinliğimiz, her bir disipline ait bilgiden yararlanılmasının yanısıra gelecekteki projelerin başarıya ulaşabilmesi için bu disiplinlerin işbirliği ve iletişiminin de sağlanmasına verdiğimiz önemdir.